Klub

 

 

KLUB CHOVATELŮ německých dog byl dnem 30.května1990
registrován pod č.j. VSP/1-968/90R u MV ČR. Po rozdělení ČSFR nese název
KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG ČR.

 

  • Poslání a úkoly klubu

Úkolem Klubu je zdokonalování a rozvoj plemene německá doga, organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby s cílem zušlechťování oproti současnému stavu, a to jak po stránce exteriéru, tak i povahových vlastností, zejména těmito formami:

- zlepšování plemenné hodnoty chovných zvířat na základě nejnovějších poznatků genetiky
- odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů (školením, přednáškami, výstavami apod.)
- pořádáním chovných svodů, speciálních výstav a odborných zkoušek podle příslušných řádů
- prováděním bonitací a typizace zvířat
- řízením kontrolovaných chovů
- kontrolu odchovů, vrhů, ustájení, výživy a péče o zvířata

Klub sleduje, aby výsledky jeho činnosti byly uplatňovány
a uskutečňovány v chovech členů Klubu.

Pro potřebu svých členů vydal Klub tyto řády a předpisy:

Organizační řád KCHND.
Chovatelský, zápisní a bonitační řád.
Standard plemene ND.

Členství v Klubu je dobrovolné. Členem Klubu se může stát občan bydlící na území ČR, který souhlasí s platnými řády Klubu, je starší
15. let. Členství v Klubu je podmíněno zaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu. Členem Klubu se mohou stát občané se zájmem o chov německých dog, i když sami nejsou chovateli ani majiteli psa. Členem Klubu se může stát i cizí státní příslušník. Jeho práva a povinnosti jako člena jsou omezená.

 

  • Orgány klubu

Všechny řídící orgány Klubu jsou volené.
Nejvyšším orgánem Klubu je ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU, která se schází 2x ročně, obvykle jednou v Praze a jednou v Brně.
Členská schůze volí VÝBOR KLUBU, který je devítičlenný a jeho členové mají rozděleny působnosti v Klubu.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE KLUBU je volena členskou schůzí, je tříčlenná, sleduje a reviduje soustavně činnost Klubu a všech jeho orgánů.
CHOVATELSKÉ KOLEGIUM je hlavním chovatelským garantem Klubu. Jsou v něm, kromě hlavního poradce, všichni regionální poradci chovu, jejichž prostřednictvím chovatelské kolegium řídí a kontroluje chov na celém území ČR. Zajišťuje bonitace.
VÝCVIKOVÉ KOLEGIUM zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů v otázkách výcviku, zabezpečuje výcvikové akce, zkoušky a soutěže.
KOLEGIUM POSUZOVATELŮ zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání posuzovatelů německých dog, doporučuje posuzovatele na jednotlivé výstavy.
VÝSTAVNÍ VÝBOR v čele s ředitelem výstavy zabezpečuje a realizuje speciální klubovou výstavu, která se koná pravidelně každý rok.
REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE shromažďuje a vybírá příspěvky do Zpravodaje, zpracovává a doplňuje je a zodpovídá za pravidelné vydávání a distribuci Zpravodaje KCHND.

 

  • Kontaktní adresa klubu

KCHND, P.O.BOX 37
323 00 PLZEŇ

 

  • Bankovní spojení

Komerční banka Plzeň-město
č. účtu 44630-311 / 0100

V konkrétních případech se můžete obrátit na kteréhokoliv zástupce Klubu - jejich jména i adresy s telefony jsou uvedeny na vnitřní straně obálky v každém Zpravodaji.

Nahoru